Повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерного

товариства

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Криворізький міськмолокозавод №1»

ЄДРПОУ:

00444932

Місцезнаходження товариства:

50025, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 9.

 

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Криворізький міськмолокозавод №1» повідомляє Вас, що 21 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 9, актова зала, відбудуться Загальні річні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 квітня 2017 року з 09 години 30 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 9, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на дату обліку, що  за 3 (три) робочих дні передує даті  проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 14.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних річних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуватиметься до 20 квітня 2017 року з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд. 9, кабінет №14.

Також з проектом порядку денного можна ознайомитись на сайті ПрАТ «КММЗ №1», адреса інтернет сторінки - http://kgmz1.com.ua.

Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами загальних зборів акціонерів спеціаліст з корпоративного управління - Куропятник Анастасія Олександрівна.

21 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (056) 409-21-69.

Проект порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів (проект переліку питань, що виносяться на голосування):

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2016 рік.
 3. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 5.  Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 7. Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік та нормативів розподілу прибутку на 2017 рік.
 8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 9. Затвердження нової редакції внутрішніх Положень до Статуту.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
 11. Обрання нового складу Наглядової ради.
 12. Затвердження умов та форми цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства, обрання відповідальної особи за підписання договору з новими членами Наглядової ради.
 13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Приватного акціонерного товариства «Криворізький міськмолокозавод №1» (тис. грн.)

 

Найменування показника

звітний

2016 рік

попередній

2015 рік

Усього активів

33 819

33 847

Основні засоби

8 142

8 977

Довгострокові фінансові інвестиції

46

46

Запаси

9 767

10 494

Сумарна дебіторська заборгованість

14 773

11 533

Грошові кошти та їх еквіваленти

809

2 361

Нерозподілений прибуток

(36 731)

(17 428)

Власний капітал

(26 520)

(7 217)

Статутний капітал

7 454

7 454

Довгострокові зобов'язання

42 157

30 832

Поточні зобов'язання

18 182

10 232

Чистий прибуток (збиток)

(19 303)

(11 509)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6 596 360

6 596 360

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

294

339

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР №47 від 10.03.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ____________ Горбунов О.О.

Другие новости и акции компании

Чергові загальні збори акціонерів

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД № 1» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2014 року о 10 годині за адресою: Україна, 50025, м. Кривий Ріг, вул.Окружна, 9 (приміщення актового залу)
Добавлено: 2017-03-09

Благотворительная акция Криворожского молокозавода № 1

Благотворительная акция Криворожского молокозавода № 1 В апреле 2014 г. Криворожский гормолокозавод № 1 проводит благотворительную акцию для всех рожениц г. Кривого Рога.
Добавлено: 2017-03-09